Back

ⓘ आईएल महासन्धि १६९ भाग ५. धारा २४ सम्बन्धित जनताको रक्षावरण गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाहरूको विकास प्रगतिशील रूपमा गरिनेछ र निजहरू विरुद्ध कुनै पनि ..                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग ७

भाग ७ सीमा वारपारको सम्पर्क र सहयोग धारा ३२ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र वातावरणीय क्षेत्रहरूमा गरिने क्रियाकलापलगायतका क्षेत्रमा सीमा वरिपरिका आदिवासी/जनजातिहरूबीचको सम्पर्क र सहयोग सहज बनाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झ्ौताहरू समेतका उपयुक्त उपायहरू अपनाउने छन्। आईएल महासन्धि १६९ भाग ८ आईएल महासन्धि १६९ भाग ४ आईएल महासन्धि १६९ भाग ३ आईएल महासन्धि १६९ भाग १ आईएल महासन्धि १६९ भाग ५ आईएल महासन्धि १६९ भाग ६ आईएल महासन्धि १६९ भाग २ आईएल-१६९ आईएल महासन्धि १६९ भाग १० आईएल महासन्धि १६९ भाग ९

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग ९

भाग ९ सामान्य प्रावधान धारा ३४ प्रत्येक मुलुकको विशिष्ट अवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै यस महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने उपायहरूको प्रकृति र क्षेत्र लचिलो किसिमले निर्धारण गरिनेछ। धारा ३५ यस महासन्धिका व्यवस्थाहरूको प्रयोगले अन्य महासन्धि तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय लिखत, सन्धि वा राष्ट्रिय कानुन, परम्परा वा सम्झौताहरूबमोजिम सम्बन्धित जनताका अधिकार तथा लाभहरू उपर प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन। आईएल महासन्धि १६९ भाग १० आईएल महासन्धि १६९ भाग ३ आईएल महासन्धि १६९ भाग ४ आईएल महासन्धि १६९ भाग १ आईएल महासन्धि १६९ भाग ५ आईएल महासन्धि १६९ भाग ६ आईएल महासन्धि १६९ भाग ८ आईएल महासन्धि १६९ भाग २ आईएल-१६९ आईए ...

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग ८

भाग ८ प्रशासन धारा ३३ १) यस महासन्धिमा समेटिएका कुराहरूको लागि जिम्मेवार सरकारी अधिकारीले सम्बन्धित जनतालाई प्रभाव पर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विद्यमान निकायहरू वा अन्य उपयुक्त संयन्त्रहरूले त्यस्ता निकाय र संयन्त्रलाई सुम्पिएका कामहरू उपयुक्त किसिमले सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन त्यस्ता निकाय र संयन्त्रमा रहेको कुरा सुनिश्चित गर्नेछ । २) यस्ता कार्यक्रममा देहायका कुराहरू समावेश हुनेछन्: -क. सम्बन्धित जनताको सहयोगमा यस महासन्धिमा व्यवस्था भएका उपायहरूको लागि योजना तर्जुमा, समन्वय, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने। -ख. सम्बन्धित जनताको सहयोगमा सक्षम निकायसमक्ष कानुनी व्यवस्थापिका तथा अन्य उप ...

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग ४

१ सामान्य प्रयोगका व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित जनताका सदस्यहरूको स्वेच्छिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरू अपनाइने छन्। २ सामान्य प्रयोगका व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरूले सम्बन्धित जनताहरूका विशेष आवश्यकताहरूलाई पूरा नगरेको अवस्थामा सरकारहरूले यी जनताहरूको सहभागितामा विशेष तालिम कार्यक्रम र सुविधाहरूको व्यवस्था मिलाउने छन्। ३ कुनै पनि विशेष तालिम कार्यक्रम सम्बन्धित जनताहरूको आर्थिक वातावण, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था तथा व्यवहारिक आवश्यकतामा आधारित हुने छन्। यस सम्बन्धमा गरिएको कुनै पनि अध्ययन यस्ता जनताहरूसँगको सहयोगमा गरिने छ र यस्ता कार्यक्रमको सङ्गठन र सञ्चालनका सम्बन् ...

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग ३

१ राष्ट्रिय कानुन र नियमहरूको संरचनाभित्र रही तथा सम्बन्धित जनताहरूको सहयोगमा, सरकारहरूले सामान्य रूपमा कामदारको हकमा लागू हुने कानुनहरूबाट निजहरूको संरक्षण प्रभावकारी रूपले नभएको हदसम्म यस्ता जनताहरूसँग सम्बन्धित कामदारहरूको भर्ना र रोजगारीका अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्न विशेष उपायहरू अवलम्वन गर्ने छन्। २ सरकारहरूले सम्बन्धित जनताहरूसँग सम्बन्धित कामदारहरू र अन्य कामदारहरूबीचको कुनै पनि भेदभाव रोक्नको लागि र खासगरी देहायका कुराहरूका सम्बन्धमा सम्भव हरेक कार्यहरू गर्ने छन्। क दक्ष रोजगारीलगायत रोजगारीमा प्रवेश र बढुवा तथा पदोन्नतिका उपायहरू, ख समान मूल्यको कामको ...

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग १०

भाग १० अन्तिम प्रावधान धारा ३६ यस महासन्धिले आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९५७लाई संशोधन गरेको छ। धारा ३७ यो महासन्धिको अनुमोदन गरिएको औपचारिक लिखत दर्ता गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालयका महानिर्देशकसमक्ष पठाइने छ। धारा ३८ १. महानिर्देशकसमक्ष अनुमोदनको लिखत दर्ता गराएका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम-सङ्गठनका सदस्यहरूको हकमा मात्र यो महासन्धि बन्धनकारी हुनेछ। २. महानिर्देशकसमक्ष दुई सदस्यहरूको अनुमोदनको लिखत दर्ता भएको मितिले बाह्र महिनादेखि यो महासन्धि प्रारम्भ हुनेछ। ३. त्यसपछि यो महासन्धिको अनुमोदनको लिखत दर्ता गराउने सदस्यको हकमा त्यसरी दर्ता गराएको मितिले बाह्र महिनापछि प्रारम्भ ह ...

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग ६

धारा २६ सम्बन्धित जनताका सदस्यहरूलाई कम्तीमा राष्ट्रिय समुदायका अन्य जनतासँग समान आधारमा सबै तहमा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर उपलब्ध भएको कुरा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाइनेछन्। धारा २७ १. सम्बन्धित जनताको लागि शैक्षिक कार्यक्रम र सेवाहरू त्यस्ता जनताका विेशेष आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न निजहरूसँगको सहयोगमा विकास र कार्यान्वयन गरिनेछ र त्यस्ता कार्यक्रम र सेवाहरूले निजहरूको इतिहास, ज्ञान र प्रविधि, मूल्य प्रणाली र उत्तरोत्तर सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृृतिक आकांक्षाहरूलाई समेट्नेछन्। २. सक्षम अधिकारीले उपयुक्तअनुसार यस्ता जनताका लागि यस्ता कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि प्रगतिशील रूपमा जिम्मेवारी ...

                                               

आईएल महासन्धि १६९ भाग २

१ महासन्धिको यस भागका व्यवस्थाहरू लागू गर्दा सरकारहरूले सम्बन्धित जनताका संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यहरूको लागि अवस्थानुसार निजहरूले गटेका वा अन्य कुनै पनि किसिमले प्रयोग गरेका भूमि वा इलाकासँग वा दुबैसँग निजहरूको सम्बन्धको र खासगरी यस सम्बन्धको सामूहिक पक्षको विशेष महत्त्वको सम्मान गर्ने छन्। २ धारा १५ र १६मा प्रयुक्त भूमि भन्ने शब्दले सम्बन्धित जनताहरूले गटेका वा अन्य किसिमले प्रयोग गरेका क्षेत्रहरूको समग्र वातावरणलाई समेट्ने इलाकाको अवधारणा समेतलाई जनाउने छ।

                                     

ⓘ आईएल महासन्धि १६९ भाग ५

धारा २४ सम्बन्धित जनताको रक्षावरण गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाहरूको विकास प्रगतिशील रूपमा गरिनेछ र निजहरू विरुद्ध कुनै पनि भेदभाव नगरी यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ।

धारा २५ १. सरकारहरूले सम्बन्धित जनताहरूलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्ने वा निजहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम उपलब्ध स्तर उपभोग गर्न सक्ने गरी निजहरूको आफ्नै जिम्मेवारी र नियन्त्रणअन्तर्गत यस्ता सेवाहरू तय गरी उपलब्ध गराउन निजहरूलाई स्रोतहरू उपलब्ध गराउनेछन्।

२. स्वास्थ्य सेवाहरू सम्भव भएसम्म समुदायमा आधारित हुनेछन्। सम्बन्धित जनताको सहयोगमा यस्ता सेवाहरूको तर्जुमा गरी सञ्चालन गरिनेछ र यस्ता सेवाहरूले निजहरूको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था तथा निजहरूको निरोधात्मक हेरचाह, उपचारात्मक अभ्यास र औषधिलाई ध्यान दिनेछन्।

३. स्वास्थ्यउपचार प्रणालीले स्थानीय समुदायका स्वास्थ्यकर्मीको तालिम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने र स्वास्थ्य उपचार सेवाका अन्य तहहरूसँग सबल सम्बन्ध कायम राख्दै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा जोड दिनेछ।

४. यस्ता स्वास्थ्य सेवाहरूको व्यवस्था गर्दा मुलुकमा अनपाइएका अन्य सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उपायहरूसँग समन्वय गरिनेछ।

  • आईएल महासन्धि १६९ भाग ६
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग ७
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग १०
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग ८
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग २
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग ४
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग ३
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग ९
  • आईएल महासन्धि १६९ भाग १
  • आईएल-१६९
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →